เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

  เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Print On Demand หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของ Print On Demand ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด (“บริษัทฯ”) บางส่วนของเงื่อนไขจะต้องอธิบายเป็นภาษากฎหมาย แต่บริษัทจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเรียบง่ายสำหรับความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

  การใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และบริการ (ร่วมกับเว็บไซต์เรียกว่า “บริการ”) ที่นำเสนอโดย Print On Demand (รวมถึงบริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “Print On Demand” หรือ “เรา”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเริ่มต้นแคมเปญ

  บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ

 2. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

  ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ แต่การที่จะใช้ฟังก์ชั่นบางส่วนของ Print On Demand ท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของท่านได้ทันที

  ท่านรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรรายงานให้เราทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน อันเนื่องมาจากท่านหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

  การลงทะเบียนสำหรับบัญชีท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็นเราอาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน

  กรณีที่บริษัทฯ จะต้องทำการโอนหรือชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. อัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัท (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเท่านั้น;
  2. อัพโหลดไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเท่านั้น; หรือ
  3. ส่งเอกสารที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 3. ข้อจำกัดในการใช้งาน

  ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์

  1. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ
  2. ไม่อัพโหลดข้อมูลที่ท่านรู้ว่าเป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงบุคคลอื่น
  3. ไม่ได้นำเสนอสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดเงื่อนไขของ Print On Demand กฎหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้
  4. กระทำการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด หมิ่นประมาท รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้ายหรือโดยประการอื่นใด
  5. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ (ซึ่งรวมถึงการอัพโหลดเนื้อหาใดที่ไม่มีสิทธิอัพโหลดได้) หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ การว่าจ้างหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล
  6. กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  7. ไม่โฆษณาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งเสริมการขายหรืออีเมล์ขยะใดๆ สแปม หรือจดหมายลูกโซ่ รวมถึงไม่ตอบอีเมล์หรือวิธีการใดตอบกลับโดยอัตโนมัติ หรือสแปมผ่านทางเว็บไซต์
  8. วางแผนหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ และ/หรือ
  9. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการบริการรายอื่น สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆหหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

  นอกจากนี้ เพื่อความแน่ใจว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยและระบบของเราทำงานอย่างถูกต้อง ท่านจึงจะไม่ดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ :

  1. ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานที่เหมาะสมของการบริการ
  2. หลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่เราได้วางไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยบริการ
  3. พยายามที่จะสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นของ Print On Demand หรือบุคคลอื่น
  4. ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิดพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
  5. ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

 4. เงื่อนไขการสร้างแคมเปญ

  Print On Demand เป็นการให้บริการช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ต้องการระดมทุน (“เจ้าของแคมเปญ”) ระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน งานประดิษฐ์ หรือโครงการ (“สินค้า”) โดยการสร้างแคมเปญสินค้าพร้อมกำหนดเป้าหมายของจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุนและจำนวนของสินค้า (“แคมเปญ”) ผู้ที่สนใจเข้าเป็นผู้สนับสนุนแคมเปญตกลงและยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขของแคมเปญที่ตนสนับสนุน (“ผู้สนับสนุน”) จึงถือได้ว่าเจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุนได้ทำสัญญาร่วมกันแล้ว บริษัทฯมิได้มีส่วนรับผิดชอบสัญญาระหว่างเจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุน เงื่อนไขหรือข้อเสนอของแคมเปญถือเป็นเงื่อนไขโดยตรงที่ตกลงกันระหว่างเจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุนในแต่ละแคมเปญ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ที่จะติดต่อด้วยว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ระบุถูกต้องและเชื่อถือได้

  สำหรับเจ้าของแคมเปญ:

  เจ้าของแคมเปญตกลงและยินยอมดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญให้เสร็จสิ้นและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่เจ้าของแคมเปญมีหน้าที่และภาระผูกพันแต่เพียงผู้เดียวต่อผู้สนับสนุนในการผลิตหรือกระทำการใดๆตามเงื่อนไขที่ระบุในแคมเปญ

  ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการผลิตหรือสร้างสรรค์แคมเปญ เจ้าของแคมเปญมีหน้าหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนให้คำมั่นสำหรับการนำเสนอผลงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และทุ่มเทเพื่อให้แคมเปญนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างสำเร็จ ในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนยอมรับในเงื่อนไข หากเกิดกรณีเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือกรณีอื่นใดของแคมเปญ ทั้งนี้ เจ้าของแคมเปญยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้แคมเปญแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

  ในกรณีที่เจ้าของแคมเปญไม่สามารถทำให้แคมเปญเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ ถือได้ว่าเจ้าของแคมเปญกระทำผิดสัญญาภายใต้เงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตามเจ้าแคมเปญจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมที่จะหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลแก่ผู้สนับสนุนแคมเปญ ในเบื้องต้นเจ้าของแคมเปญจะต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  1. อธิบายสถานะล่าสุดของแคมเปญและวิธีการที่เงินระดมทุนนำมาถูกใช้ รวมถึงการรับประกันต่อผู้สนับสนุนจนแคมเปญเสร็จสิ้นตามแผน
  2. เจ้าของแคมเปญติดต่อกับผู้สนับสนุนแคมเปญหรือประกาศให้ผู้สนับสนุนทราบโดยทั่วสำหรับข้อสรุปที่ดีที่สุดและเป็นไปได้ในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่ากำหนดของแคมเปญนั้น
  3. แสดงให้เห็นว่าเจ้าของแคมเปญได้ใช้เงินอย่างเหมาะสมและทำทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อดำเนินแคมเปญตามสัญญานั้น; หรือ
  4. เจ้าของแคมเปญเสนอช่องทางการคืนเงินให้กับผู้สนับสนุน ในกรณีที่ผู้สนับสนุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขของแคมเปญ (ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่วางประกันไว้) หรืออธิบายวิธีการที่เงินระดมทุนเหล่านั้นจะใช้ในการดำเนินการตามแคมเปญในรูปแบบอื่น

  เจ้าของแคมเปญตกลงและยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุในแคมเปญของตนเอง หากไม่ปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขนี้ เจ้าของแคมเปญยินยอมให้ผู้สนับสนุนมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของแคมเปญได้

  สำหรับผู้สนับสนุน:

  ผู้สนับสนุนมีหน้าที่พิจารณาในการเลือกสนับสนุนสินค้าของแคมเปญ พร้อมทั้งตรวจสอบและตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแคมเปญ อาทิ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา การจัดส่งสินค้า ซึ่งเจ้าของแคมเปญเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตหรือดำเนินการรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า ผู้สนับสนุนรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวโดยปราศจากข้อเรียกร้องใดๆ ในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนตกลงและยอมรับหากเกิดกรณีเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือกรณีอื่นใดของแคมเปญ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สนับสนุนที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดที่ระบุถูกต้องและเชื่อถือได้

 5. สถานะของแคมเปญ

  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าช่วงระยะเวลาของแคมเปญแต่ละช่วงจะมีสถานะดังต่อไปนี้

  1. “ช่วงระดมทุน” คือ นับตั้งแต่วันแรกของการสร้างแคมเปญจนถึงวันสุดท้ายของการระดมทุน (“สิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุน”) ซึ่งเจ้าของแคมเปญเป็นผู้กำหนดระยะเวลาช่วงระดมทุนระกำหนดวันสิ้นสุดการระดมทุนดังกล่าว เช่น วันที่สิ้นสุดแคมเปญวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
  2. “แคมเปญสำเร็จ” หรือ “แคมเปญไม่สำเร็จ” คือ วันที่ถัดจากสิ้นสุดการระดมทุน
  3. “แคมเปญสิ้นสุด” คือ วันที่บริษัทฯ โอนหรือจ่ายเงินระดมทุนทั้งหมดให้เจ้าของแคมเปญเสร็จสิ้น

 6. เงื่อนไขการระดมทุน

  การระดมทุนภายใต้เงื่อนไขนี้ กล่าวคือ เจ้าของแคมเปญเสนอแคมเปญของตนเองที่ต้องการจะทำผ่านเว็บไซต์ พร้อมระบุเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุนและจำนวนสินค้าที่ต้องการ หากผู้สนับสนุนสนใจสินค้าในแคมเปญ ผู้สนับสนุนตกลงและยอมรับเงื่อนไขของแคมเปญและจะจ่ายเงินเพื่อสั่งจองสินค้าของเจ้าของแคมเปญในการจะผลิตสินค้านั้นออกมาขาย (Reward Crowdfunding) ตามที่เจ้าของแคมเปญเสนอไว้ แคมเปญสำเร็จนั่นหมายความว่า แคมเปญได้รับเงินระดมทุนและจำนวนสินค้าถึงตามเป้าหมายที่กำหนด ในทางตรงกันข้ามแคมเปญไม่สำเร็จ หมายถึง การระดมทุนและจำนวนสินค้าได้ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดและสินค้าตามแคมเปญนั้นจะไม่มีขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนยินยอมและตกลงที่จะจ่ายเงินระดมทุนผ่านช่องทางการชำระเงินตามเงื่อนไขฉบับนี้ โดยยินยอมให้บริษัทฯ เรียกชำระเงินได้นับตั้งแต่วันที่แคมเปญถึงเป้าหมายที่กำหนด

  สำหรับผู้ที่สร้างแคมเปญ:

  เจ้าของแคมเปญตกลงและยินยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ จะโอนเงินระดมทุนให้เจ้าของแคมเปญภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่แคมเปญสำเร็จและวันที่เจ้าของแคมเปญจัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเรียบร้อยแล้ว
  2. บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 6 โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่เก็บได้จากผู้สนับสนุนแคมเปญ ทั้งนี้ เจ้าของแคมเปญตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการชำระเงินรายอื่น ค่าจัดส่ง หรือหักภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะโอนหรือจ่ายเงินที่ได้จากแคมเปญให้แก่เจ้าของแคมเปญ
  3. เจ้าของแคมเปญยอมรับว่า อาจมีเหตุบางประการที่บริษัทฯไม่สามารถเก็บรวบรวมเงินระดมทุนได้เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถหักเงินจากบัตรเครดิตของผู้สนับสนุนได้ หรือ ผู้สนับสนุนไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินให้บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งท่านยอมว่าบริษัทฯ มิต้องรับผิดชอบใดๆจากการที่บริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุนได้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในแคมเปญ
  4. เมื่อเจ้าของแคมเปญได้รับการโอนเงินจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านยอมรับว่าแคมเปญของท่านสิ้นสุดแล้ว ท่านมีหน้าที่และรับผิดชอบในการผลิตสินค้าตามที่ระบุแคมเปญ รวมถึงจัดส่งสินค้า รับประกันในตัวสินค้า หรือคืนเงินให้แก่ผู้สนับสนุน
  5. ในกรณีที่เจ้าของแคมเปญดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแคมเปญไม่ว่าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เจ้าของแคมเปญตกลงและรับผิดชอบต่อเหตุนั้น และรับผิดชอบต่อความเสียหายรวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้สนับสนุน

  สำหรับผู้ที่สนับสนุนแคมเปญ :

  ผู้สนับสนุนตกลงและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ท่านยินยอมที่จะชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนด เมื่อท่านเป็นผู้สนับสนุนและยอมรับเงื่อนไขของแคมเปญ โดยการชำระเงินของท่านจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการระดมทุนถึงตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งระบบจะเรียกเก็บเงินจากจำนวนเงินที่ท่านระบุไว้ตามแคมเปญ ในขณะที่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการระดมทุน จำนวนเงินระดมทุนและจำนวนสินค้าไม่ถึงเป้าหมายตามที่กำหนด ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งท่านยอมรับว่าแคมเปญดังกล่าวอยู่ในสถานะแคมเปญไม่สำเร็จ
  2. วันที่จัดส่งสินค้าโดยประมาณเป็นการคาดการณ์ของเจ้าของแคมเปญ ซึ่งท่านยอมรับว่าวันที่ที่ระบุไว้ในแต่ละแคมเปญอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของเจ้าของแคมเปญ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆอันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของแคมเปญ
  3. ผู้สนับสนุนยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของท่านเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ แก่เจ้าของแคมเปญ เพื่อที่เจ้าของแคมเปญจะจัดส่งสินค้าตามแคมเปญให้แก่ท่าน รวมถึงการติดต่อสอบถามที่อาจเกี่ยวกับสินค้าในแคมเปญ
  4. ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหรือจ่ายเงินให้แก่เจ้าของแคมเปญเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านในทุกกรณี เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการโอนหรือจ่ายให้แก่เจ้าของแคมเปญ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ คืนเงินให้แก่ผู้สนับสนุนให้ทำโดยผ่านวิธีการชำระเงินเดิมโดยไม่คิดดอกเบี้ยจากการคืนเงินจำนวนดังกล่าว ในกรณีที่คืนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนจะต้องให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

 7. วิธีการชำระเงิน

  1. ท่านสามารถชำระเงินสำหรับสินค้าในแคมเปญโดยใช้วิธีการการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาที่ท่านดำเนินการ รวมถึงท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใดๆกับบริษัทฯหรือตัวแทนคนใดของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
  2. ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเฉพาะในแคมเปญความสำเร็จได้รับการสนับสนุน เราคิดค่าบริการในอัตราร้อยละ 6 นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ให้บริการสำหรับการชำระเงิน
  3. ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดหรือค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของบริษัทฯ

 8. การจัดส่งสินค้า

  ท่านตกลงและยอมรับว่าการจัดส่งสินค้า วิธีการ และค่าบริการในการจัดส่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของแคมเปญ บริษัทฯภาระผูกพันเฉพาะจัดส่งรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ตามรายละเอียดที่ผู้สนับสนุนระบุไว้ในระบบหรือการลงทะเบียนของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการส่งสินค้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีใดก็ตาม

  สำหรับเจ้าของแคมเปญ

  เจ้าของแคมเปญตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้สนับสนุนภายในระยะเวลาที่ระบุในแคมเปญ หากเกิดการจัดส่งสินค้าที่ล้าช้ากว่ากำหนด เจ้าของแคมเปญจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนทราบผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นใด และเจ้าของแคมเปญตกลงที่จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็ว

  สำหรับผู้สนับสนุน

  ผู้สนับสนุนยอมรับว่า ระยะเวลาที่กำหนดในการจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบจากเจ้าของแคมเปญ ท่านสามารถแจ้งให้เจ้าของแคมเปญทราบในทันทีผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ระบุในแคมเปญ ทั้งนี้ เจ้าของแคมเปญไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้สนับสนุน เช่น ระบุข้อมูลในระบบที่จำเป็นต่อการจัดส่งผิด หรือ ไม่มีบุคคลรับการส่งมอบสินค้า เป็นต้น

 9. การคืนผลงานหรือสินค้า

  ท่านตกลงและยอมรับว่าการคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขที่เจ้าของแคมเปญกำหนดไว้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผิดชอบหรือตกลงที่จะรับคืนสินค้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ สินค้าที่ผู้สนับสนุนได้รับไม่เป็นไปรูปแบบหรือตามที่ระบุในแคมเปญ เกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าซึ่งผู้สนับสนุนต้องแจ้งให้เจ้าของแคมเปญทราบทันที ในกรณีเช่นนี้เจ้าของแคมเปญตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องหรือมีสภาพสมบูรณ์ให้แก่ผู้สนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือแล้วแต่กรณีที่เจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุนจะตกลงกัน

 10. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของท่าน บริการจะไม่ถูกรบกวน จะรวดเร็ว ปลอดภัย หรือจะปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการทางเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการหรือเข้าร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและเป็นความเสี่ยงของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ถือว่ามีการรับประกันใดๆจากบริษัทฯ เกิดขึ้น
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์สำหรับความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันต้องชำระเงินผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า รวมถึงสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบสำหรับชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนสินค้าหรือเงินในทุกกรณี
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ ปราศจากภาระผูกพันใดๆระหว่างเจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุน รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลอันเนื่องมาจากสืบเนื่องจากความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงของท่านเพื่อการใช้หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายของการจัดซื้อหรือสินค้าหรือบริการ หรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ผู้สนับสนุน โดยปราศจากการคิดดอกเบี้ยในการคืนเงินทุกกรณี

 11. การเรียกร้องค่าเสียหาย

  ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

 12. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

  การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

 13. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

  เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ท่านยังตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลหรือสร้างผลงานต่อเนื่องในการให้บริการ

  ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง บุคคลอื่นที่จัดเตรียมเนื้อหาไว้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของตามกฎหมายของเนื้อหา ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือเป็นนัย

 14. ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ

  ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเมื่อท่านโพสต์ อัพโหลด ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวมหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ท่านอนุญาตให้เราใช้ คัดลอก หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือแสดงให้บุคคลทั่วไปทราบหรือเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ เพื่อส่งเสริม ตรวจสอบ เปิดตัวหรือประชาสัมพันธ์แคมเปญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่าเนื้อหารวมถึงสินค้าที่นำเสนอในแคมเปญ ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และเนื้อหาหรือสินค้าดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจัดทำหรือมีขึ้นโดยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบสิ่งที่ดำเนินการบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ต่อความผิดพลาดในเนื้อหาหรือสินค้าทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

 15. การละเมิดลิขสิทธิ์

  ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า เนื้อหาหรือสินค้าของผู้ใช้บริการมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของผู้ใช้บริการมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

 16. สิทธิของบริษัทฯ

  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ ลบแคมเปญหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

 17. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

  ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมของบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการเข้าร่วมแคมเปญภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ที่สนใจแคมเปญดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือท่านให้แก่บริษัทฯที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ โปรดทราบว่าถ้าท่านตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการข้อมูลนี้อาจจะกลายเป็นที่สาธารณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านหรือผู้ใช้บริการรายอื่น (รวมถึงเจ้าของแคมเปญ ผู้สนับสนุน หรือบุคคลทั่วไป) ของบริการ

 18. เงื่อนไขอื่นๆ

  เงื่อนไขแห่งสัญญานี้และกฎระเบียบอื่นๆ แนวทางปฏิบัติและการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทฯกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและจะยึดถือตามนี้โดยเพิกเฉยต่อข้อตกลงโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เคยมีต่อกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่กล่าวถึงในที่นี้ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จะถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่นๆ