นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายของบริษัทฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") ที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการและ/หรือผู้เข้าชม (รวมทั้งผ่านตัวแทนผู้ใช้บริการและผู้เข้าชม) รวมถึง (ก) ผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับการสร้างแคมเปญ (“เจ้าของแคมเปญ”) (ข) ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะสนับสนุนให้สินค้าของแคมเปญเกิดขึ้น ที่ระบุไว้โดยเจ้าของแคมเปญผ่านบริการของบริษัทฯ (“ผู้สนับสนุน”) และ (ค) ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของแคมเปญหรือผู้สนับสนุน (“ผู้ใช้บริการ")

การให้ความยินยอม

การใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ หรือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นๆเป็นผู้ใช้บริการแทน ท่านยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของท่านโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

 1. ข้อมูลที่รวบรวม

  เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว

   เจ้าของแคมเปญ : บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ เจ้าของแคมเปญ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บไว้ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวบุคคล

   ผู้สนับสนุนและผู้ใช้บริการ: บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล (รวมถึงการใช้งานหน้าลงทะเบียน แคมเปญต่างๆในบริการของบริษัทฯ) เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ(ไม่ว่าในฐานะเจ้าของแคมเปญหรือฐานะอื่นๆ) และเมื่อลงทะเบียนสำหรับแคมเปญ ในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บไว้ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท อีเมล์ และข้อมูลเฉพาะอื่นๆ

   หากท่านลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของท่าน บริษัทฯจะเก็บข้อมูลสาธารณะจากบัญชี Facebook ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวอยู่บ้าง นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าให้หน้าลงทะเบียนได้รับข้อมูลต่างๆจากลงทะเบียนโดยบัญชี Facebook ผ่านการเชื่อมต่อที่ปรากฏในการให้บริการของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น และสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้เจ้าของแคมเปญ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้บริการโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มา

   ลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัว : บริษัทฯได้พยายามจัดให้มีลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงหน้าต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯยังจะให้มีลิงค์ในบริการของบริษัทฯทั้งหมด

  2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

   ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน : เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัวดังกล่าวที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมประกอบไปด้วย IP address ชนิดของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ คุณสมบัติอื่นๆของอุปกรณ์และซอฟแวร์ของท่าน ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่อยู่โดยคร่าวๆของท่าน บันทึกการใช้บริการของท่านระยะเวลาที่ใช้บริการ และข้อมูลส่วนตัวโดยรวมๆ ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาในลักษณะจากการใช้เทคโนโลยี และเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอื่นด้วย (โดยประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากบุคคลอื่นอาจถูกนำมารวบรวมไว้ด้วยกันกับข้อมูลที่บริษัทฯเก็บเอง

   ข้อมูลส่วนตัวโดยรวม : เนื่องจากการที่บริษัทฯพยายามทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯทำการสำรวจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ในด้านของลักษณะทางประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่บริษัทฯได้รับมา การสำรวจนี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยรวมและข้อมูลโดยรวมนี้ จะมิได้ระบุตัวตนของท่านและถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 2. การนำข้อมูลที่บริษัทฯได้มาไปใช้

  1. ข้อมูลส่วนตัว

   บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมได้ โดยเป็นไปตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   1. เหตุผลเฉพาะเจาะจง: เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลบางประการ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนั้นไปตามเหตุผลที่ระบุไว้ เช่น หากท่านติดต่อบริษัทฯทางอีเมล์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาให้ท่าน และจะตอบอีเมล์โดยส่งกลับมายังอีเมล์ที่ท่านใช้ส่งหาบริษัทฯ

   2. การเข้าถึงและใช้งาน: หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบหรือใช้งานบริการต่างๆ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบและใช้บริการต่างๆ รวมถึงดูแลการใช้งานและการให้บริการแก่ท่าน
   3. เหตุผลทางธุรกิจ: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยไม่จำกัดเพื่อให้บริษัทฯสามารถปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดการให้บริการเพื่อให้เข้าใจผู้ใช้มากขึ้น ปรับปรุงการให้บริการ ระงับ ระบุการกระทำผิด บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการ จัดการบัญชีผู้ใช้ และเตรียมการดูแล รวมถึงเพื่อจัดการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
   4. การตลาด: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและโฆษณา ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆเหล่านี้อย่างไม่จำกัด สำหรับแจ้งให้ทราบถึงบริการหรือข้อมูลที่ท่านอาจสนใจ เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อโฆษณา สื่อการตลาด และจัดเตรียมสื่อต่างๆส่งให้ท่าน แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่บริษัทฯคิดว่าเกี่ยวกับท่าน ทั้งในขณะใช้บริการและไม่ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการควรทราบว่าบริษัทฯอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมาหรือที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (รวมทั้งที่ได้รับมาจากการลงทะเบียน) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงการนำไปใช้เพื่อการต่างๆดังนี้ได้กล่าวมาแล้ว
   5. อีเมล์ของเจ้าของแคมเปญหรือผู้สนับสนุน: บริษัทฯอนุญาตให้เจ้าของแคมเปญ ใช้ระบบอีเมล์บริษัทฯเพื่อติดต่อผู้สนับสนุนเกี่ยวกับงานแคมเปญ ณ ปัจจุบันหรือที่ผ่านมาได้ ดังนั้นท่านอาจได้รับอีเมล์จากระบบของบริษัทฯที่มาจากเจ้าของแคมเปญ
   6. ชื่อและที่อยู่ของผู้สนับสนุน: ผู้สนับสนุนอนุญาตให้บริษัทฯ ส่งมอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อให้แก่เจ้าของแคมเปญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อผู้สนับสนุนเกี่ยวกับงานแคมเปญ ณ ปัจจุบันหรือที่ผ่านมาได้ ดังนั้นท่านอาจได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของแคมเปญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

   หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนนำไปใช้หรือขณะที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือมิเช่นนั้นบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้

  2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

   เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้มิได้ระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯจึงสามารถนำมาใช้ทุกวัตถุประสงค์ ตราบที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

 3. การเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนตัว

   บริษัทฯมิได้ทำธุรกิจขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯถือว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์กับท่าน ดังนั้นบริษัทฯไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้ที่จัดทำโฆษณาให้บุคคลอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นโดยมิได้บอกกล่าว ดังนี้

   1. การโอนถ่ายธุรกิจ: ขณะที่บริษัทฯพัฒนาธุรกิจบริษัทฯอาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินในกรณีทางธุรกิจ รวบรวมธุรกิจปรับองค์กรใหม่ เลิกบริษัทหรืออื่นๆในทำนองนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนถ่าย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่านรับรู้และยินยอมให้ผู้รับช่วงหรือผู้ที่ได้ซื้อกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีสิทธิหรือครอบครองข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   2. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับสาขาและบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สาขาและบริษัทในเครือของบริษัทฯจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   3. ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง: เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ บางครั้งบริษัทฯต้องใช้บริษัทอื่นในการดำเนินงานบางอย่างแทนบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่อยู่ส่งจดหมาย ซื้อขายสินค้า ป้องกันการหลอกลวงรักษาฐานข้อมูล และจัดการเรื่องชำระเงิน เมื่อบริษัทฯใช้บริษัทอื่นทำหน้าที่แทน บริษัทฯอาจให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้

   4. เจ้าของแคมเปญ: เมื่อท่านตกลงเป็นผู้สนับสนุนสำหรับแคมเปญ โดยใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยินยอมให้บริษัทฯส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเจ้าของแคมเปญนั้นๆ ซึ่งเจ้าของแคมเปญจะไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในการจัดการกับข้อมูลของท่าน ท่านยินยอมในการที่บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการที่เจ้าของแคมเปญจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านศึกษาทบทวนนโยบายของทางเจ้าของแคมเปญก่อนที่จะเข้าเป็นผู้สนับสนุน

   5. Facebook หรือการเชื่อมต่ออื่นๆกับบุคคลอื่น: ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชีบริษัทฯของท่านกับบัญชีของท่านในบริการอื่นๆ เช่น Facebook โดยที่บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล เปิดเผย โอนถ่าย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หากท่านเชื่อมต่อกับ Facebook บริษัทฯจะเก็บข้อมูล Facebook ID ชื่อตัว ชื่อสกุล อีเมล์ สถานที่ตั้ง รายชื่อเพื่อน และรูปโปรไฟล์ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook ของท่านเพื่อจะช่วยในการทำงานของระบบให้บริการของบริษัทฯ เช่น แนะนำเพื่อนใน Facebook ของท่านทราบ

   6. ความจำเป็นทางกฎหมาย: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากได้รับ คำสั่งทางกฎหมาย (รวมถึงการปฏิบัติตามหมายศาล หรือ คำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่จำกัด) หรือกระทำไปโดยเชื่อว่าจำเป็นต้อง (1) ทำตามข้อบังคับกฎหมาย (2) ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯและบุคคลอื่น (3) ป้องกัน ตรวจสอบ หรือหาตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ (4) ดำเนินการอย่างทันทีทันใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือของผู้ใช้ที่ใช้บริการของบริษัทฯ (5) ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

  2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

   เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทฯจึงสามารถเปิดเผย โอนถ่ายหรือแชร์ ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

 4. จำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านอาจเลือกที่จะใช้บริการโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจถูกจำกัดการบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น หากต้องการสร้างบัญชี ชื่อ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องให้กับทางเว็บไซต์

 5. ข้อจำกัดความคุ้มครอง

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯรวบรวมโดยวิธีอื่นนอกจากการรวบรวมบริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทฯไม่ได้ร้องขอแต่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ ผู้เยี่ยมชมโดยผ่านเว็บไซต์บริการหรือผ่านช่องทางอื่นๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ลงไว้ในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะของเว็บไซต์ เช่น กระดานข่าว ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จดหมายเรียกร้องหรือจดหมายแสดงความต้องการ และข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้เอง (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ”) ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและบริษัทฯสามารถทำสำเนา นำไปใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และทำประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ขอเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด

 6. การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ บริการอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ (“เว็บไซต์ของบุคคลอื่น”) นโยบายและกระบวนการต่างๆที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ ลิงค์จากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯมิได้ระบุว่าบริษัทฯรับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อเว็บไซต์ต่างๆโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

 7. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

  บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเอง หรืออาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งดูแลบริหารโดยบริษัทในเครือ ตัวแทน หรือผู้ให้บริการ บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากเว็บไซต์บริการ มิให้หาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยโดยความประมาท ถูกเปลี่ยนแปลง และถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ท่านควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมล์ใดๆที่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์หรือไม่ผิดพลาด กล่าวคือ อีเมล์ที่ส่งถึงหรือส่งจากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ ดังนั้น ท่านควรพิจารณาให้รอบคอบว่าข้อมูลใดควรส่งให้บริษัทฯผ่านทางอีเมล์

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  การให้บริการและธุรกิจของบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ และในการลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

 9. การเข้าถึงข้อมูล

  ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯโดยตรงเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตอบความต้องการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม (เช่น เรียกร้องการเข้าถึงระบบข้อมูลอย่างไม่สมสัดส่วนหรือเรียกร้องเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลของบริษัทฯ) ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง (เช่น เรียกร้องซ้ำซ้อน เรียกร้องโดยแฝงเจตนาที่ไม่ดี เรียกร้องในเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลบุคคลอื่น)

 10. การเก็บรักษาและการลบทิ้ง

  บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบที่ท่านยังใช้บริการของบริษัทฯอยู่ ท่านอาจปิดบัญชีได้โดยติดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่ออีกระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายอนุญาต ถึงแม้บริษัทฯลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลอาจหลงเหลืออยู่ในส่วนของข้อมูลสำรองหรือสื่อที่เก็บไว้แบบถาวรและอาจอยู่ในระบบข้อมูลอื่น

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทฯ

อีเมล์: pod@ookbee.com

โทร: 02 187 2222 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 9.30 น. – 17.30 น.)